Специализирано лечение

КОГА ЗАПОЧВА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЛЕЧЕНИЕ? – Условия за стартиране:

Обикновено след базовото лечение което трябва да осигури:

1. Премахнати зъбен камък и бактериална плака

2. Мотивиран и информиран пациент, който да подържа добра хигиена, което е основна предпоставка за успеха на специализираното лечение.

3. Липса на активни кариозни огнища. Липса на активни периодонтити  и пулпити. Липса на лигавични заболявания. Липса на непредсказуеми зъби и корени.

4. Заздравели екстракционни рани.

КАКВО Е СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛЕЧЕНИЕ?

Това са нещата, които Вашият лекар ще извърши, с цел да промени дадена ситуация в устната Ви кухина и така да постигне определени цели!

Тези действия зависят от :

1. Ситуацията в устната кухина – липсващи зъби, естетически отклонения, функцонални нарушения и пр.

2. Нуждата на пациента – предимно функционална, предимно естетическа или комбинация.

3. Знанията, опитността, способността на стоматолога и методите, които той използва.

4. Възможностите на пациента да покрива разходите по тези действия.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАКВО ДА СЕ ИЗВЪРШИ?

1. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ – Събират се данни за ситуацията при конкретния пациент

1.1 Заснемане, фотографиране на случая.

1.2 Целенасочени рентгенографии.

1.3 Изработване на гипсови модели и включване в артикулатор за целите на ситуационния анализ.

1.4 Интерпретиране на събраната информация и изготвяне на примерен лечебен подход и план.

1.5 Определяне стойността на лечебния план.

1.6 Коментар с пациента относно параметрите на плана и времето за реализиацията му.

2. Изготвяне на восъчен прототип на бъдещата възстановка върху гипсовите модели.

3. Превизуализация. Прехвърляне на  плана върху действителната ситуация в устната кухина.

4. Доуточняване на плана и подготовка за техническата част.

МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ:

Лекарят реализира лечебния план според методите и подходите, които той използва.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЛУЧАЯ:

Лечението не завършва с поставянето на зъбите или конструкциите. То трябва да продължи в подръжка и профилактика за правилно функциониране на произведенията на лекарския екип.