Конструкции от бъдещето – реалност при нас CAD-CAM технология

Компютърните технологии са най-динамично и прогресивно развиващ се отрасъл на съвременнтата икономика и наука. Стоматологията като една High-Tec дисциплина веднага се възползва от новостите и ги интегрира в своите методи за подобряване на здравето и сътстоянието на пациентите.

CAD-CAM (computer-aided design and computer-aided manufacturing)   означава  подпомогнато от компютър проектиране и изработване на конструкциите.

Първата стъпка на технологията е дигитализиране на работния обект. Това става чрез сканиране на работен модел или директно сканиране на ситуацията в устата на пациента.

Вкараните в компютъра данни подлежат на обработване чрез специални софтуерни програми, като така се създава проектът на бъдещите възстановки.

 

Clipboard01

Video CAD 3D Smlile

 

Технологията дава множество възможности в ръцете на стоматолога и зъботехника.

При класическите подходи за изработване на конструкции най-голямо значение има способността на стоматолога и зъботехника да пресъздават естествените форми на съзъбието. Почеркът на автора се отразява върху всяка реконстуркция. Това създава голяма доза субективизъм при процеса на творене. Формата, която ще се създаде е в представите на склуптора. Процесът по създаване на конструкцията е скъп и трудоемък. Ако представата на стоматологичния екип не съвпада с тази на пациента се получават незадоволителни резултати, чието корегиране е свързано с допълнителни разходи на време и средства.

2

При CAD-CAM подходите се отразява фактът, че всеки пациент е строго индивидуален и той има нужда от съответните по форма и съотношения зъби (конструкции). Стоматологичният екип разполага с голямо разнообразие от предварителни форми на зъби, които много лесно чрез компютърния дизайн се индивидуализират и корегират. Така се създава виртуален прототип на бъдещите конструкции, който може да се коментира в естетическо, функционално, морфологично и пр. естество. Пациентът и стоматологичният екип могат да оценят проекта и едва тогава да се даде ход на изработването.

Дигиталният проект се въвежда в специална роботизирана машина, която изрязва от избрания материал съответната конструкция:

4

Готовите конструкции са изключително точни. Възможността за грешки при изработването е сведена до минимум. Задоволството на лекаря и пациента са гарантирани.